V E K A L E T N A M E

Şirketiniz adına gelen veya gönderilen  eşyaların   Serbest   Dolaşma Giriş,Transit,Gümrük   Antrepo Dahilde  İşleme,   Gümrük    Kontrol    Altında    İşleme ,  Geçici  İthalat, Hariçte    İşleme ve ihracat Rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın,gümrüğe sunulması,gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma   tabi   tutulması ,  eşya   ile  ilgili   olarak   Bağlayıcı  Tarife   veya  Menşe   Bilgisi   talep edilmesi   muafiyet  ve  istisna  hükümlerinin  uygulanması   işlemleri   ile  ilgili  olarak   tüm   resmi makamlardan   alınacak  izinlerin  ile  her  türlü gümrük işlemleri için , gümrük idarelerinde , serbest bölgelerde  ihracatçı  veya  ithalatçı  birliklerinde   , Bölge  Ticaret   Müdürlükleri  , Zirai   Karantina Hıfzısıhha , Veteriner Müdürlükleri , Türk Standartları Enstitüsü ,Vilayet ve Konsolosluklar , Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı ,Gümrük Müsteşarlığı ,Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı .Sağlık Bakanlığı ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  Ticaret borsası , Tarım İl  Müdürlüklerinde ,  bankalarda , kambiyo  mercilerinde  Sanayi ve Ticaret Odalarında , limanlarda Ambarlarda , depolarda , ilgili diğer kuruluşlarda , merkez ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere,tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük   müşavirlerine   verdiği   yetki   ve  sorumluluklar  çerçevesinde kendilerine   tevdi   edeceğimiz    doğruluğuna   ilişkin   sorumluluğu  tarafımıza  ait  fatura  ,  menşe belgesi , ATR,EUR-1,sigorta poliçesi , teşvik belgesi, ekspertiz raporu, konşimento, navlun makbuzu çeki listesi ve  kıymeti  etkileyecek  royalti   ve   lisans   ödemeleri ,  satıcı  ile  aramızda   münasebet bulunması ve belgelere uygun olmak şartıyla , kıymet bildirimlerinin  doldurulması  ve  imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine , garanti ,muafiyet belgesi ,TSE,Kontrol, INF Bilgi Formları T5 belgesi ölçü ayar , radyasyon   güvenliği  gibi  giriş  ve   çıkış  işlemlerinin  gerektirdiği  her  türlü belgelerin işlemlerin yürütmeye , konşimentolarını almaya,imzalamaya ve cirolamaya,  tahmil,tahliye ve teslim işlemleri yapmaya ve yaptırmaya eşyayı sevk ve nakle, rapor  tutmak,  rezerve  zaptı  tanzim  etmeye ettirmeye ve imzalamaya , acentalar ve antrepolar nezninde  navlunlara  antrepo  ücretlerine  itiraz ve eşyayı takip tetkike ,eşyada herhangi bir hasar  olduğunu  bilir  kişi  talep  etmeye  tespit  yaptırmaya vergi resim ,harç,teminat  ,depozito, fazla  mesai, yolluk ,harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya belgelerini almaya , bunlara ait itiraz işlemlerini yapmaya   yatırılan bedelleri  geri  almaya , bunlarla ilgili belgeleri teslim ve  tesellüm etmeye  ,taahütname  imzalamaya  ve  ibraza ,  ithalatçı , ihracatçı Birlikleri Genel  Sekreterlikleri  tarafından  e-birlik  proje  kapsamında  sunulan  ve  net  work  ağları kullanarak   ihracat  ile  ilgili   belge  ve  beyannamelerin  elektronik   ortamda   kabul    edilmesi   ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi , ilgili  sistemin  kullanılması için sistem  kullanım   esaslarını   gösterir  taahütnamelerin   imzalanması  ve   söz  konusu   sistemin kullanılmasına yarayacak şifrelerin ve kullanıcı adına adımıza teslim alınmasına yetkili olmak  üzere dahilde    ve  hariçte  işleme,  üçgen  geçici  ithalat   ve  geçici   ihracat   ile  benzeri   hertürlü  işleme alakalı belgeleri,ilgili makamlara teslime,bu  makamlar  nezninde  takibe ,  tanzim  edilmiş  belgeleri teslim almaya ve eşyaların gümrüklenmesi için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabilecegimi tüm işlemleri adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya  gerektiğinde  bu  yetkilerin  tamamını  veya  bir kısmını adımıza yapmak veya yaptırmak üzere kendi personelini  yetkilendirmeye   veya  vekil  tayin etmeye  mezun  olmak  üzere  Erenköy  Vergi  Dairesine  8590582194  sicil  numaralı  ile kayıtlı 19 mayıs   Mahallesi  Şemsettin Günaltay Cad.Girne apt.168 kat.5Daire: 27  – Kadıköy  –  İstanbul   adresinde   mukim

TSB  Gumruk    Müşavirliği      Ltd. Şti. nin  personellerinden M-34-1709

karne no’lu Aysel BİLDİRGEN(TC Kimlik no.15295010788), Taner ÖZDEMİR(TC Kimlik no.269606113104) -Aşkın ÖZDEMİR(TC Kimlik no.26951613496 ),  İsmet GÖRGÜN (TC Kimlik no.50707208728), Tuncay İNTEPE( TC Kimlik no.12677459012), Özer MORKOÇ( TC Kimlik no.26627624252 ), OĞUZHAN MORKOÇ   ( TC Kimlik no.26615624608 ), Ercan HAŞİMOĞLU (TC Kimlik no.55258669882), Hüseyin TAŞÖREN (TC Kimlik No.50812670526),Alpay ALTUN  TC KimlikNo:28348021266 ,Derya ULUSOY TC Kimlik No.37597662724, Volkan ÖZCAN TC kimlik No.30643467878),Arif UĞURLUEL (TC kimlik No.48766339736),Erdinç HAŞİMOĞLU (TC kimlik no 55267669590),Özkan DEMİR TC kimlik no.51718798512)  birlikte  veya ayrı ayrı  hareketle  vekil tayın ettim.

Süre 31.12.2015 kadar geçerlidir

Vekil Eden:……………….. Vergi Dairesi …………………….Vergi Sicil Numarası

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR(BAKANLIK YENİ DÜZENLEME YAPTIĞINDAN DOLAYI-                                  

1-İMZA SİRKÜLERİ (NOTER TASTİKLİ)

2-TİC.ODASI FAALİYET BELGESİ (ASIL YADA NOTER TASTİKLİ)

3-VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI (ASIL YADA NOTER TASTİKLİ)

4-İMZAYA YETKİLİ ŞAHSIN KİMLİK FOYOKOPİSİ(NOTER TASTİKLİ)

5-VEKALETNAME (NOTER TASTİKLİ)